LUV Toyota of Bradford 41.975755181817746, -78.61659751857925.